January 13th, 2013

Viktor Denisenko

Sausis, 13-ta diena / Январь, 13-е

Sausis, 13-ta diena...

Lietuvoje šiandien Laisvės gynėjų diena, prisimenami tragiški 1991 m. sausio 13 d. įvykiai. Nors praėjus daugiau nei dviem dešimtmečiais atsiranda įvairios konspiracinės teorijos ir marginalūs bandymai pateisinti agresiją, man asmeniškai yra akivaizdus nusikalstamas sovietinės armijos veiksmų pobūdis. Pirmiausiai, esant masiniam taikių žmonių susibūrimui naudoti tankus yra apgalvotas nusikaltimas. Jei kas nežino – tankistų matoma erdvė yra gana siaura, tankas nėra pritaikytas grakščiam manevravimui (to ir nereikia, tanko užduotis karo lauke yra kitokia). Todėl priimti sprendimą naudoti tankus žmonių minioje yra nusikaltimas a priori.

Šiandien internete nesunku rasti ir tų tragiškų įvykių vaizdus. Jų nėra labai daug, bet viename iš įrašų gerai matyti, kaip kariai automatų buožėmis mūša taikius žmones...

Šiandien daug niurzgiama, kad „ne už tokią Lietuvą kovojome“. Aš neniurzgiu – pirmiausiai nekovojau, anuomet buvau dar vaikas. Tačiau manau, kad dauguma iš mūsų nemoka vertinti tai, ką turime. Vertinti, saugoti, puoselėti...


По-русски

В Литве сегодня День защитников Свободы, сегодня вспоминают трагические события 13 января 1991 года. Хотя по прошествии двух десятилетий рождаются конспирологические теории и маргинальные попытки оправдать агрессию, лично мне состав преступления в действиях советской армии вполне очевиден. Очевиден хотя бы по той причине, что в местах скопления мирных граждан нельзя использовать танки — это сознательное преступление. Если кто не в курсе — у танкиста ограниченный обзор, танк не предназначен для изящного маневрирования (этого и не требуется, на поле боя у него иная задача). Поэтому приятно решение использовать танки в толпе преступление a priori.

Сегодня в Интеренете несложно найти и видеозаписи тех трагических событий. Их немного, но на одной из записи видно, как солдаты прикладами автоматов бьют людей...

Сегодня многие ноют, что «на за такую Литву сражались». Я не ною — во-первых, я не сражался — в те времена я был ребёнком. Однако думаю, что многие из нас сегодня просто не умеют ценить того, что есть. Ценить, защищать, улучшать...